De omgevingswet voor ondernemers

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels De nieuwe Omgevingswet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. Voortaan kunt u op één plek de regels en voorschriften vinden van de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk.

Let op! Als u in uw bedrijf niets verandert aan uw bedrijfsvoering, dan hoeft u in principe niets te doen.Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en u hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht.Verandert er wel iets?U gaat bijvoorbeeld uitbreiden en wil daarvoor een vergunning aanvragen, dan krijgt u wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doet u straks in het nieuwe Omgevingsloket.

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een
vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt
doorgeven.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw
vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet.

Heeft u een plan, check dan eerst of een vergunning en een melding nodig is. Deze check doet u op het omgevingsloket omgevingswet.overheid.nl/checken

Heeft u nog een vraag? U kunt informeren bij de gemeente via het telefoonnummer14 0181

Als uw vraag niet per telefoon kan worden beantwoord, dan kunt u via een conceptverzoek antwoord krijgen.

Het conceptverzoek dient u in via het omgevingsloket, omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

Meer over het conceptverzoek op onze pagina concept verzoek

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen. De vorm waarin participatie plaatsvindt is onder de Omgevingswet niet vastgesteld. Daarover besluit de initiatiefnemer.

Klikt u dan door naar hetInformatiepunt Leefomgeving https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/c/bedrijven/

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt met name als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering. Er zijn ook scenario's waarbij u geen actie hoeft te ondernemen.

Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het in werking treden van de Omgevingswet niet direct iets te doen. Ook omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. Heeft u vóór 1 januari 2024 een vergunning ingediend en moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht.

Een bedrijf dat iets wil veranderen, moet nagaan of die verandering gevolgen heeft onder de Omgevingswet. Is er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of melding nodig voor een milieubelastende activiteit?

Wat zijn de voornaamste veranderingen?

De beslistermijn is bij een korte procedure maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Als de aanvraag niet compleet is, kan het bevoegd gezag de beslissing op de aanvraag aanhouden. In dat geval begint de termijn te lopen op de dag waarop de aanhouding eindigt. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Tegelijk met de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw.Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. Vanaf 1 januari moet u bij bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1, een kwaliteitsborger inschakelen.

Meer hierover op onze pagina over de Wet kwaliteitsborging bouw

In het nieuwe Omgevingsloket komen wetten en regels over onze fysieke leefomgeving bij elkaar. Voor veel (bouw)projecten moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. Vanaf 1 januari 2024 dient u alle nieuwe vergunningaanvragen in via het nieuwe Omgevingsloket.

Dat geldt ook voor meldingen voor zaken waar een meldingsplicht of informatieplicht voor bestaat. Het omgevingsloket vind u op www.omgevingswet.overheid.nl Meer hierover op onze pagina over het nieuwe omgevingsloket

Kijk voor meer informatie voor ondernemers op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/c/bedrijven/