Centrumpoort (herontwikkeling Kolkplein-Blok 45)

Het Kolkplein in Spijkenisse verandert van een winkelgebied in een woongebied. De winkels maken plaats voor appartementen en groen. Door de toenemende vraag naar woningen en de leegstand van de winkelpanden wordt deze locatie ontwikkeld naar woningbouw. Aan de overzijde van de Dr. J.M. den Uyllaan, een oude bouwlocatie, komen ook appartementen. Dit sluit aan bij de toekomstvisie Nissewaard naar 2040. Omdat de twee bouwblokken de oostelijke entree naar het centrum markeren hebben ze gezamenlijk de naam Centrumpoort gekregen.

Inmiddels zijn de bestemmingsplannen Kolkplein en J.M den Uyllaan definitief vastgesteld. Dit betekent dat projectontwikkelaar Haagsebaan Vastgoed de voorbereidingen voor de sloop van de gebouwen op het Kolkplein gaat opstarten en daarna de realisatie van nieuwbouw op deze locatie gaat verzorgen.

Wat gaan we doen?

Op het Kolkplein komen 3 bouwblokken met in totaal 150 appartementen en parkeerplaatsen. Blok 45 ligt tegenover het Kolkplein op de hoek van Schenkelweg en de Dr. J.M. den Uyllaan. Hier komen 2 bouwblokken met in totaal 72 appartementen en parkeerplaatsen. Parkeren kan onder de nieuwe complexen of in één van de parkeergarages in de buurt.

De nieuwbouw aan de Dr. J.M. den Uyllaan loopt trapsgewijs af van 9 (plus parkeerlaag) naar 5 bouwlagen (plus parkeerlaag) richting het Centrum. De parkeerlaag is van de Dr. J.M. den Uyllaan niet zichtbaar vanwege het hoogteverschil met de lager gelegen Van Houtenstraat. Deze bouwhoogten passen binnen het (voor)ontwerpbestemmingsplan. Het langparkeerterrein van de Van Houtenstraat gaat weg. Gebruikers van dit parkeerterrein kunnen gebruik maken van het langparkeerterrein aan Breestraat en Vredehofstraat of van een parkeergarage in het Centrum.

De ruimtes tussen de bouwblokken op het Kolkplein worden ingericht als een groen voetgangersgebied. Hierdoor ontstaat een aangename en logische wandelroute richting het Centrum.

Tijdens de uitwerking van het plan zijn wijzigingen doorgevoerd. Op de tekening van de architect kunt u zien welke aanpassingen tussen augustus en december 2020 zijn gedaan aan de plannen.

Tekening met de wijzigingen in het ontwerp
Sloopwerkzaamheden Kolkplein

Projectontwikkelaar Haagsebaan Vastgoed gaat de voormalige winkels aan het Kolkplein 5-21 slopen en daarna de ontwikkeling van nieuwbouw op deze locatie verzorgen. Voor meer informatie hierover en de planning: zie Brief aankondiging sloopfase Kolkplein (pdf; 2MB).

Globale projectplanning

 • Juli 2020: plannen en schetsen worden voorgelegd aan omwonenden.

 • Augustus 2020: (wijziging) bestemmingsplan in voorbereiding. De binnengekomen reacties zijn van een antwoord voorzien, de antwoordnota is opgenomen in de ontwerpbestemmingsplannen, waar nodig zijn de bestemmingsplannen bijgesteld aan de hand van reacties.
 • September 2020: voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (tot en met 27 oktober 2020).

 • Januari 2021: ontwerpbestemmingsplan ter inzage (tot en met 3 maart 2021).

 • Juni 2021: de gemeenteraad heeft op 2 juni de bestemmingsplannen Kolkplein en J.M den Uyllaan vastgesteld. De vastgestelde bestemmingsplannen lagen van 22 juni tot en met 3 augustus 2021 ter inzage.

 • Augustus / september 2021: de bestemmingsplannen zijn 3 augustus onherroepelijk geworden. De voorbereidingen voor de sloop van de gebouwen op het Kolkplein worden opgestart.

 • Oktober 2021 / februari 2022: verwijderen nutsvoorzieningen en sloopwerkzaamheden.

 • November 2021: oprichten klankbordgroep.

 • Februari / april 2022: bouwrijp maken locatie.

 • Maart / juni 2022: zodra de omgevingsvergunning is verleend en de locatie bouwrijp is, start de bouw van de eerste fase.

 • Eind 2026: de bouw wordt in verschillende fases uitgevoerd, verwacht wordt dat de laatste fase Centrumpoort eind 2026 wordt opgeleverd.

Klankbordgroep

Gemeente Nissewaard en Haagsebaan Vastgoed staan tijdens de sloopfase en de latere realisatie van de nieuwbouw in nauw contact met de omwonenden en ondernemers in het gebied via een klankbordgroep. De klankbordgroep heeft als doel om gedurende de uitvoering van de werkzaamheden met belanghebbenden in gesprek te zijn over zaken omtrent veiligheid, beperking van overlast rondom de bouwlocatie en de communicatielijnen kort te houden.

Bewonersbrieven

Nieuws

In het centrum van Spijkenisse verrijst Centrumpoort, een woningbouwproject dat het centrum nieuwe allure geeft. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en vandaag stond het verhuizen van acht bomen centraal. Lees meer

Vragen of meer informatie?

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over de uitvoering, wilt u een calamiteit melden of ervaart u overlast? Neemt u dan contact op met Stevast via telefoonnummer (010) 452 38 02 of per e-mail info@stevast.nl. Stevast verzorgt de planontwikkeling van Centrumpoort namens Haagsebaan Vastgoed.