Reconstructie Beverveen

De wijk Waterland in Spijkenisse is aan groot onderhoud toe. De wijk wordt in vier fasen uitgevoerd. De werkzaamheden in Beverveen starten nadat de werkzaamheden in Ottersveen zijn afgerond. De straten, het groen en de openbare verlichting wordt aangepakt. De wijk krijgt een kwaliteitsimpuls.

Beverveen groen gemarkeerd

De gemeente Nissewaard gaat het openbare gebied in uw woonomgeving opknappen.
Vanaf het derde kwartaal van 2023 gaat de gemeente in de Beverveen uitvoeren.

Enkele bomen die niet gezond zijn, worden vervangen, de rijbaan, het trottoir en de parkeerplaatsen worden uitgevoerd met nieuw materiaal en er worden nieuwe masten geplaatst met zuinige ledverlichting.

Bovendien wordt de bestaande fietsersbrug, ter hoogte van kruising Hekelingseweg/Heemraadlaan vervangen. Er liggen 3 speelplekken in het gebied, deze worden eveneens opgeknapt.

Tevens wordt De Landmeter en De Schouw gereconstrueerd. Het bestaande asfalt wordt verwijderd, er komen parkeerstroken en een smallere rijbaan. In deze straten komen straatstenen in plaats van asfalt. De straten worden zo ingericht dat het hard rijden wordt ontmoedigd.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • bestraten van de openbare ruimte met nieuw materiaal;
  • ophogen van het openbare gebied, het straatwerk, met gemiddeld 15 cm.
  • herinrichten van de weg en aanleggen van extra parkeerplaatsen;
  • vervangen van beplanting en snoeien van beplanting;
  • kappen en aanplanten van een aantal bomen;
  • vervangen van verlichting;
  • verwijderen of vervangen van straatmeubilair;
  • verwijderen of vervangen van speeltoestellen.

Het voorlopig ontwerp is donderdag 13 april tijdens de informatieavond met vele bewoners van Beverveen en Kikkersveen besproken. Dit voorlopig ontwerp heeft veel vragen, opmerkingen en suggesties opgeleverd. Dit wordt gerubriceerd en beantwoord. Na overleg met de diverse beheerders (wegen, groen, verkeer spelen) wordt een definitief ontwerp gemaakt.

De vragen en antwoorden worden later op deze pagina gepubliceerd.

De werkzaamheden starten in het vierde kwartaal van 2023 en duren ongeveer anderhalf jaar.

Ter voorbereiding van dit project voert de gemeente een aantal onderzoeken uit, o.a. verkeerstellingen, een bomen effect analyse en een enquête. Aan de hand van de opdrachten van de diverse beheerders, de uitkomsten van de onderzoeken en de enquête wordt er een voorlopig ontwerp voor dit projectgebied gemaakt.

Uw voorkeuren en ideeën vormen input voor het nieuwe ontwerp. Wij kunnen alleen niet beloven dat alle voorkeuren en ideeën ook daadwerkelijk (kunnen) worden meegenomen. Op deze projectpagina wordt t.z.t. een vragen- en antwoordenlijst (Q&A-lijst) gepubliceerd. In de Q&A-lijst wordt uitleg gegeven waarom voorkeuren en ideeën wel of niet zijn meegenomen.

U kunt deelnemen aan de enquête via de link of QR-code;

Enquête project Beverveen (Enalyzer Survey)

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Wim Stolk, projectleider
Telefoonnummer: 14 0181
E-mail: gemeente@nissewaard.nl