Reconstructie Beverveen

De wijk Waterland in Spijkenisse is aan groot onderhoud toe. De wijk wordt in vier fasen uitgevoerd. De werkzaamheden in Beverveen starten nadat de werkzaamheden in Ottersveen zijn afgerond. De straten, het groen en de openbare verlichting wordt aangepakt. De wijk krijgt een kwaliteitsimpuls.

Beverveen rood gearceerd

De gemeente Nissewaard gaat het openbare gebied in uw woonomgeving opknappen.
De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2024.

Enkele bomen die niet gezond zijn, worden vervangen, ook als die bomen schade veroorzaken. De rijbaan, de stoep en de parkeerplaatsen worden uitgevoerd met nieuw materiaal en er worden nieuwe lichtmasten geplaatst met zuinige ledverlichting.

Bovendien wordt de bestaande fietsersbrug, ter hoogte van kruising Hekelingseweg/ Heemraadlaan vervangen. Er liggen 3 speelplekken in het gebied, één speelplaats is inmiddels vervangen, de 2 andere deze worden eveneens opgeknapt.

Tevens wordt De Landmeter en De Schouw gereconstrueerd. Het bestaande asfalt wordt verwijderd, er komen parkeerstroken en een smallere rijbaan. In deze straten komen straatstenen in plaats van asfalt. De straten worden zo ingericht dat het hard rijden wordt ontmoedigd.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • Bestraten van de openbare ruimte met nieuw materiaal
  • Ophogen van het openbare gebied, het straatwerk, met gemiddeld 15 cm.
  • Herinrichten van de weg en aanleggen van extra parkeerplaatsen
  • Vervangen en snoeien van beplanting
  • Kappen en aanplanten van een aantal bomen
  • Vervangen van verlichting
  • Verwijderen of vervangen van straatmeubilair
  • Verwijderen of vervangen van speeltoestellen

Het voorlopig ontwerp is donderdag 13 april tijdens de informatieavond met vele bewoners van Beverveen en Kikkersveen besproken. Dit voorlopig ontwerp heeft veel vragen, opmerkingen en suggesties opgeleverd. Dit is overlegd met de diverse beheerders (wegen, groen, verkeer, spelen) en in goed overleg is er een definitief ontwerp gemaakt.

Vragen en antwoorden (enquête & bewonersavond)

Bij het invullen van de enquête, via de mail en tijdens de bewonersavond zijn er vele vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en zijn er voorstellen aangedragen over de reconstructie van Beverveen.

Met de vragen, opmerkingen en voorstellen is de gemeente aan de slag gegaan. Het voorlopig ontwerp is op meerdere plaatsen aangepast. In samenspraak met de beheerders is er een mooi ontwerp gemaakt waar alle bewoners van Beverveen tevreden mee kunnen zijn.

Brandgangen, persoonlijke achterpaden

Meerdere brandgangen zijn persoonlijk bezit. De gemeente is voornemens om in opdracht van de eigenaren (bewoners) ook deze persoonlijke achterpaden op te knappen. Het achterpad wordt opgehoogd en waar nodig wordt er een bestaande kolk op de juiste hoogte geplaatst, dan wel een nieuwe kolk geplaatst. Een kolk is een put waar het regenwater in opgevangen wordt en deze put wordt aangesloten op het riool. Iedere bewoner die een stukje achterpad in eigendom heeft, ontvangt een brief.

Het is de bedoeling dat elke eigenaar van het betreffende achterpad meedoet. Elke eigenaar zal zijn/haar financiële bijdrage moeten doen. De bijdrage is naar rato van de grootte van het eigendom. De ene eigenaar heeft een groter gedeelte van het achterpad in eigendom dan de andere. Alleen als alle eigenaren van het betreffende achterpad aan hebben gegeven akkoord te gaan met zijn/haar bijdrage, wordt het achterpad in opdracht van de gemeente opgeknapt. De gemeente zal na afloop van de werkzaamheden een factuur sturen naar de betreffende eigenaar.

Parkeren

Er komen in het nieuwe ontwerp meer parkeervakken dan er in de huidige situatie zijn. De parkeervakken (haaks) worden 2,50 meter breed, dit is breder dan de huidige vakken. Bovendien worden er meer parkeerplaatsen voor elektrische auto's aangebracht.

Ter hoogte van de dokterspost in De Landmeter/De Schouw komen twee gereserveerde parkeerplaatsen voor de huisartsen. Voor mindervalide die de dokterspost willen bezoeken komen voor de dokterspost twee gereserveerde parkeervakken.

Wandelpad langs singel

Het pad langs de singel (Hekelingseweg) wordt eveneens opgeknapt. De breedte van dit pad wordt 1,80 meter en wordt uitgevoerd in een beige kleurige halfverharding.

Groen

Bomen die overlast veroorzaken, bomen die ziek zijn, bomen die eventueel schade veroorzaken en bomen die gerooid worden voor de nieuwe indeling worden vervangen door andere bomen. De gemeente houdt rekening met het groen. De plantanen aan zowel de west- als oostzijde van De Landmeter en De Schouw worden gerooid en vervangen door andere die beter in het straatbeeld passen. In het nieuwe ontwerp worden minimaal evenveel bomen aangeplant dan dat er gerooid worden.

De gemeente wil enkele klimaat-adaptieve maatregelen meenemen in het ontwerp. Dit is een belangrijke maar ook lastige opgave in een bestaande situatie.

Als de reconstructie klaar is, wordt het regenwater wat valt in een gedeelte van Beverveen, niet opgevangen in kolken maar afgevoerd maar via het maaiveld en verdwijnt het regenwater in de groene bermen.

Parkeren is voor heel veel bewoners erg belangrijk. De parkeerdruk is erg hoog. Dat wil niet zeggen dat al het groen opgeofferd moet worden voor de auto's. Maar in een enkel geval kan het niet anders. Waar dit gebeurt worden de vakken met mooie nieuwe groene heesters omringd zodat de auto's niet in het zicht staan en een beetje onttrokken worden voor de omgeving.

Daar waar het kan, komen hoge heesters, daar waar de verkeersveiligheid in het geding is worden lagere heesters aangeplant.

Spelen

In Beverveen zijn drie speelplaatsen. Eén speelplaats (achter 418-436) is recentelijk opnieuw ingericht. Voor de overige twee worden plannen gemaakt. Deze plannen worden gedeeld met de bewoners en nadat er een keuze is gemaakt, aangelegd. Voor de speelplaats ter hoogte van Beverveen 301-305 wordt rekening gehouden met speeltoestellen en een apart veldje waar gevoetbald kan worden.

Verkeerveiligheid

De bocht ter hoogte van Beverveen 246 wordt scherper, de stoep voor 357 wordt doorgezet tot voorbij de bocht. Bovendien wordt de rijbaan uitgevoerd als een verkeersdrempel. De groenvakken krijgen lage beplanting. De bomen in de groenvakken worden vervangen.

Op meerdere plaatsen worden verkeerdrempels en/of verkeersplateau’s aangebracht.

Het asfalt in de rijbaan van De Landmeter en De Schouw wordt vervangen door betonstraatstenen.

Zowel de rijbaan als de parkeerstrook krijgen zodoende een ander uiterlijk wat resulteert in minder hoge snelheid van de weggebruikers.

Blauwe zone

De blauwe zone blijft en wordt zelfs uitgebreid.

De zone wordt verlengd van huisnummer 246 tot aan 218.

En aan de zijde Hekelingseweg wordt de zone verlengd van huisnummer 496 tot aan 522.

Een parkeerontheffing is alleen voor bewoners die woonachtig of bedrijven die gevestigd zijn binnen het gebied. Aan de ontheffing zijn geen kosten verbonden.

Aanvragen van deze ontheffing: Blauwe zone.

Ophoging verharding

Nissewaard ligt in een zettingsgevoelig gebied. Dit betekent dat de bodem in de loop van de jaren daalt. We rekenen gemiddeld met een daling van 10 cm in 30 jaar. Dat kan per locatie verschillen, omdat de opbouw van de bodem niet overal hetzelfde is. Als er sprake is van bodemdaling, heeft de gemeente tijdens onderhoud van verharding in de openbare ruimte de plicht, alles naar het oude ‘hoogteniveau’ terug te brengen.

Als u eigenaar bent van het betreffende perceel, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de ophoging van uw toegangspad en tuin. In november 2022 bent u via een bewonersbrief daarover geïnformeerd. De gemeente Nissewaard heeft echter besloten om, met uw instemming, ook de ophoging van de eerste meter van het pad naar de woning voor haar rekening te nemen (zie bovenstaande rechterfoto). Zo ontstaat een veilige overgang van bijvoorbeeld het opgehoogde trottoir naar uw tuinpad. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de ophoging van die eerste meter. Voor de afvoer van het regenwater op de percelen of het ophogen van uw eigen tuin, blijft u echter zelf verantwoordelijk.

Kans om te "vergroenen"

En als u nu toch van plan bent om uw tuin op hoogte van de nieuwe verharding te brengen, denkt u er dan eens aan om uw tuin te "vergroenen".

Lees meer over Groene tuinen en balkons

De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2024 en duren ongeveer anderhalf jaar.

Bouwapp Nissewaard bouwt

Zodra de werkzaamheden in uitvoering gaan, kunt u de werkzaamheden volgen via de app Nissewaard bouwt. In deze app kunt de tekeningen vinden, de planning inzien en de voortgang in de gaten houden.

Contactpersoon

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Wim Stolk, projectleider
Telefoonnummer: 14 0181
E-mail: gemeente@nissewaard.nl