Simonshaven Ring 18a

Op deze projectpagina vindt u meer informatie over een mogelijke woningbouwontwikkeling op Ring 18a (locatie caravanstalling) in Simonshaven.

Korte terugblik en ambitie

In 2017 en 2018 hebben diverse workshops met inwoners, bestuurders en ambtenaren plaatsgevonden over de kern Simonshaven. Het doel van de bijeenkomsten was om de kern steviger op de kaart te zetten.

In de bijeenkomsten kwam onder andere naar voren dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek in het dorp en dat de verbinding van de kern met de Bernisse en het recreatiegebied sterker kan. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is voor het perceel ten zuiden van Ring 18a door projectontwikkelaar Herkon een schetsplan opgesteld voor het saneren van de loodsen en bouwen van woningen.

De gemeente heeft een positief principebesluit genomen over dit schetsplan. Dit houdt in dat de gemeente in principe akkoord is met woningbouwontwikkeling op deze locatie, met een aantal voorwaarden voor de verdere uitwerking. Onder andere het betrekken van de inwoners van Simonshaven is zo’n voorwaarde. Het plan bevindt zich nog in de conceptfase waarbij de invulling van het gebied nog niet vaststaat.

De mogelijke woningbouwontwikkeling op Ring 18a sluit aan bij de ambities van de gemeente voor de kleine kernen. In het Ontwikkelperspectief Vitale Kernen zijn deze ambities opgenomen als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen.

Concreet worden bij iedere ontwikkeling vier samenhangende ontwikkelprincipes gehanteerd:

  1. Maak spontane en georganiseerde ontmoeting mogelijk.

  2. Zorg ervoor dat voorzieningen en werk voor iedereen bereikbaar zijn.

  3. Zet in op transformatie en draag bij aan een evenwichtige en duurzame woningvoorraad.

  4. Benut en versterk de groene kwaliteiten.

Het voorliggende schetsplan draagt bij aan deze principes. Zo is er ruimte voor ontmoeting, wordt een locatie getransformeerd van loodsen naar woningbouw en is er ruimte voor groen en recreatie. De woningbouwontwikkeling draagt bij aan de woningbehoeften in de kernen van Nissewaard en vormt een verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in het gebied rond de haven van Simonshaven.

Wat gaan we doen?

De ontwikkelende partij, Herkon, heeft een plan opgesteld met 50 woningen. Er zijn verschillende type woningen voorzien zoals seniorenwoningen en appartementen. Het parkeren vindt op eigen terrein plaats. Naast de bouw van woningen wordt er ook een ontmoetingsplaats gecreëerd langs de Simonshaven. Het perceel ten zuiden van de woningbouwlocatie is in beeld als groen recreatiegebied.

Een visualisatie van het voorlopige stedenbouwkundig plan vindt u onder Tekeningen. Het gaat in dit stadium om schetsbeelden en de verdere uitwerking gebeurt aan de hand onder meer de input van de omwonenden.

Als de mogelijke gebiedsontwikkeling op locatie Ring 18A in Simonshaven doorgaat, zal één van de voetbalvelden van S.V. Simonshaven aan de Schuddebeursdijk 2A gebruikt worden als groene landschappelijke inpassing. Het gaat hierbij om veld 3. Voorlopig blijft dit veld gewoon in gebruik. Op veld 2 zijn nieuwe lichtmasten voorzien. Direct omwonenden van de voetbalvelden hebben daarover een brief ontvangen.

Planning

Aan de hand van input van omwonenden uit de bewonersavond en reactieformulier op de projectpagina, gaat de ontwikkelaar de komende tijd het plan verder uitwerken.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet er een bestemmingsplan of uitgebreide omgevingsvergunning worden opgesteld inclusief benodigde onderzoeken. In beide gevallen geldt er een inspraakmogelijkheid en kunnen de inwoners van Simonshaven op het plan reageren. Herkon streeft ernaar om in 2022 de planologische procedure op te starten. Hierna moet een bouwvergunning worden aangevraagd waarna de bouw kan starten. Dit zal op zijn vroegst in 2023 zijn.

Tekeningen

Nieuws en verslagen

Bewonersbrieven

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectondersteuner Irma Torres van de gemeente. Zij is te bereiken via i.torres@nissewaard.nl of via telefoonnummer: 14 0181.