Simonshaven Ring 18a

Op deze projectpagina vindt u meer informatie over een mogelijke woningbouwontwikkeling op Ring 18a (locatie caravanstalling) in Simonshaven.

In 2017 en 2018 hebben diverse workshops met inwoners, bestuurders en ambtenaren plaatsgevonden over de kern Simonshaven. Het doel van de bijeenkomsten was om de kern steviger op de kaart te zetten.

In de bijeenkomsten kwam onder andere naar voren dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek in het dorp en dat de verbinding van de kern met de Bernisse en het recreatiegebied sterker kan. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is voor het perceel ten zuiden van Ring 18a door projectontwikkelaar Herkon een schetsplan opgesteld voor het saneren van de loodsen en bouwen van woningen.

De gemeente heeft een positief principebesluit genomen over dit schetsplan. Dit houdt in dat de gemeente in principe akkoord is met woningbouwontwikkeling op deze locatie, met een aantal voorwaarden voor de verdere uitwerking. Onder andere het betrekken van de inwoners van Simonshaven is zo’n voorwaarde. Het plan bevindt zich nog in de conceptfase waarbij de invulling van het gebied nog niet vaststaat.

De mogelijke woningbouwontwikkeling op Ring 18a sluit aan bij de ambities van de gemeente voor de kleine kernen. In het Ontwikkelperspectief Vitale Kernen zijn deze ambities opgenomen als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen.

Bij iedere ontwikkeling worden er vier samenhangende ontwikkelprincipes gehanteerd:

  1. Maak spontane en georganiseerde ontmoeting mogelijk.

  2. Zorg ervoor dat voorzieningen en werk voor iedereen bereikbaar zijn.

  3. Zet in op transformatie en draag bij aan een evenwichtige en duurzame woningvoorraad.

  4. Benut en versterk de groene kwaliteiten.

Het voorliggende schetsplan draagt bij aan deze principes. Zo is er ruimte voor ontmoeting, wordt een locatie getransformeerd van loodsen naar woningbouw en is er ruimte voor groen en recreatie met een landschappelijke inpassing. De woningbouwontwikkeling draagt bij aan de woningbehoeften in de kernen van Nissewaard en vormt een verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in het gebied rond de haven van Simonshaven.

De ontwikkelende partij, Herkon, heeft een plan opgesteld met 44 woningen. Er zijn verschillende type woningen voorzien zoals senioren- en starterswoningen. Het parkeren vindt op eigen terrein plaats. Het perceel ten zuiden van de woningbouwlocatie, veld 3 van S.V. Simonshaven, is in beeld als groen recreatiegebied.

Een visualisatie van het voorlopige stedenbouwkundig plan vindt u onder Tekeningen. Het gaat in dit stadium om schetsbeelden en de verdere uitwerking gebeurt aan de hand onder meer de input van de omwonenden.

De ontwikkelende partij, Herkon, stelt het plan op en werkt deze verder uit, in afstemming met de gemeente en de buurt. De gemeente heeft daarmee vooral een toetsende rol, waarbij het de landschappelijke inpassing realiseert. Herkon realiseert als het plan doorgaat de woningen en bijbehorende openbare ruimte.

Aan de hand van input van omwonenden uit de bewonersavond en reactieformulier op de projectpagina, gaat de ontwikkelaar de komende tijd het plan verder uitwerken.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet er een bestemmings- of omgevingsplan wijziging worden opgesteld, inclusief benodigde onderzoeken. In beide gevallen geldt er een inspraakmogelijkheid en kunnen de inwoners van Simonshaven op het plan reageren. Herkon streeft ernaar om in 2023 de planologische procedure op te starten. Hierna moet een bouwvergunning worden aangevraagd waarna de bouw kan starten. Dit zal op zijn vroegst eind 2024 zijn.

Donderdag 8 december jl. heeft er een inloopavond plaatsgevonden waarin de planaanpassingen bekeken konden worden. Op de avond zelf hebben de aanwezigen de mogelijkheid gekregen om een reactieformulier in te leveren. Mocht u op de avond zelf geen reactieformulier hebben ingeleverd dan had u tevens de mogelijkheid dit via deze projectpagina alsnog te doen. De reacties en/of vragen konden tot zaterdag 24 december ’22 worden ingeleverd en is derhalve niet meer mogelijk.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van 8 september t/m 19 oktober ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een inspraakreactie indienen. Het bestemmingsplan is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Verslagen inloopavonden

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectcoördinator Ana-Marija Šalov. Zij is te bereiken via am.salov@nissewaard.nl of via telefoonnummer: 14 0181.