Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Wilt u bijvoorbeeld een dakkapel of schutting plaatsen, een schuur, garage of zelfs een woning (ver)bouwen, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Maar ook voor andere activiteiten kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Zoals voor het kappen van een boom, het maken van een inrit, het veranderen van een monument, het gebruiken van gronden en gebouwen.

De Omgevingswet voegt al deze activiteiten samen onder de omgevingsvergunning. Vroeger werd gesproken over een kapvergunning, of een bouwvergunning, of een reclame vergunning, of een monumentenvergunning. Dat alles heet nu omgevingsvergunning.

Daarnaast zijn er nog activiteiten waar een melding voor nodig is, zoals voor het slopen van aan bouwwerk, het saneren van asbest in een gebouw het brandveilig gebruiken van een gebouw, het uitvoeren van een milieu belastende activiteit en het (technisch) bouwen van een bouwwerk.

Let op: Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging van kracht en is er veel veranderd. De oude bouwvergunning is opgedeeld in twee delen:

  • Omgevingsplanactiviteit bouw ruimtelijk
  • Technische bouwactiviteit.

Beiden kunnen nodig zijn

Of uw bouwplan werd goedgekeurd, hing eerst niet alleen af van wát u ging bouwen maar ook van wáár u ging bouwen. Oftewel: van technische eisen én omgevingseisen. Onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn dit twee aparte activiteiten. Bouwen bestaat voortaan uit een technisch deel en een ruimtelijk deel. Deze scheiding noemen we 'de knip'.

Technisch deel

Bij de technische bouwactiviteit gelden de regels voor de technische bouwkwaliteit. Hierbij moet u denken aan de brandveiligheid, of goede ventilatie. De Wkb bepaalt dat de gemeente deze eisen niet langer van tevoren toetst, op basis van het bouwplan. Nu controleert een onafhankelijke kwaliteitsborger voor en tijdens de bouw, en bij oplevering. Meer hierover op onze pagina over de Wkb (Link naar pagina Wkb)

Ruimtelijk deel

De Omgevingswet bevat regels voor de fysieke leefomgeving. Dit gaat over het beschermen van het milieu, de gezondheid, de natuur, de veiligheid en de bouw- en omgevingskwaliteit. Bouwplannen moeten getoetst worden aan het omgevingsplan. Er kunnen regels in staan die het bouwen verbieden, bijvoorbeeld om planten en dieren te beschermen.De gemeente blijft dit zelf controleren.

In de praktijk

In de praktijk betekent de knip dat u minder vaak een technische bouwvergunning nodig heeft. Wel kan het zijn dat er een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig is.

Stel u wilt een dakkapel plaatsen. Voor het bouwen heeft u geen technische bouwvergunning nodig. Ook hoeft u geen bouwmelding te doen. Als de dakkapel aan de voorkant van uw huis komt, wel een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouw nodig.

Heeft u een plan, check dan eerst of een vergunning en een melding nodig is. Deze check doet u op het omgevingsloket omgevingswet.overheid.nl/checken

Heeft u nog een vraag? U kunt informeren bij de gemeente via het telefoonnummer14 0181 Als uw vraag niet per telefoon kan worden beantwoord, dan kunt u via een conceptverzoek antwoord krijgen.

Het conceptverzoek dient u in via het omgevingsloket, omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

Heeft u een plan en wilt uw weten of dit mag? Heeft u een plan en wilt u weten of een vergunning of melding nodig is? Heeft uw een plan en wilt u weten of het haalbaar is? Voordat u een formele vergunningaanvraag indient, kunt u bij de gemeente kosteloos een conceptverzoek indienen. Meer hierover op onze pagina over de conceptverzoek (Link naar pagina concept verzoek)

Het conceptverzoek dient u in via het omgevingsloket, omgevingswet.overheid.nl/aanvragen.

Het conceptverzoek is voor grote en kleine plannen. En kan over monumenten, maar ook het kappen van een boom, het omgevingsplan. Als het maar gaat over de fysieke leefomgeving en de omgevingswet

De omgevingsvergunning moet eerst worden aangevraagd. Check eerst of een vergunning nodig is of maak eerst gebruik van een conceptverzoek.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket, omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

Meer hierover op onze pagina over het omgevingsloket

De omgevingsvergunning moet eerst worden aangevraagd. Check eerst of een vergunning nodig is of maak eerst gebruik van een conceptverzoek.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket, omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

Meer hierover op onze pagina over het omgevingsloket

Bij een reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • Uw ingediende aanvraag wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl
  • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarvan bericht
  • Uw complete aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
  • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen (bijvoorbeeld bij een herbeoordeling door de gemeentelijke adviescommissie).
  • Het besluit wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Complexe aanvragen (Over het algemeen bouwplannen met ingrijpende gevolgen voor de omgeving) doorlopen soms de uitgebreide procedure. De beslistermijn is hiervoor 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Voor meer informatie over de uitgebreide procedure kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bij de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning volgen wij de wettelijke regels en procedures.

Voor de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning betaald uw kosten aan de gemeente. De hoogte van de kosten is afhankelijk van uw aanvraag. Na beoordeling van uw aanvraag zal blijken welke kosten voor u van toepassing zijn. De kosten bereken wij op basis van de leges verordening.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op officielebekendmakingen.nl

‘Berichten over uw Buurt’ informeert u over bekendmakingen van de overheid. Die gaan bijvoorbeeld over een vergunning voor het verhuren van een vakantiewoning, het kappen van een boom of het uitbreiden van een horecaterras. ‘Berichten over uw Buurt’ vindt u op overuwbuurt.nl.

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Bij een uitgebreide procedure wordt uw aanvraag eerst 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen. Voor de definitieve vergunning staat vervolgens 6 weken beroep open, waar belanghebbende die een zienswijze hebben gegeven, beroep kunnen aantekenen bij de Rechtbank.

U informeert de gemeente over het moment waarop gestart kan worden met de (bouw)werkzaamheden. Na afronding van de (bouw)werkzaamheden informeert u de gemeente opnieuw. Doe dit ruim op tijd. De startmelding moet minimaal 5 werkdagen vooraf. En de gereedmelding uiterlijk 1 werkdag na beëindiging van de werkzaamheden.

Het melden van de startdatum en de einddatum van de bouwwerkzaamheden doet u in het omgevingsloket omgevingswet.overheid.nl/aanvragen. In het omgevingsloket is dit de ‘bouwactiviteit (technisch)’ – Informatie (Rijk). In stap vier stap 4 in het omgevingsloket kunt u aangeven dat u de startdatum doorgeeft.

Voor de ‘technische bouwmelding’ kunt u tegelijk op deze wijze de startdatum doorgeven. Deze startdatum geeft u ruim vooraf aan de gemeente door. dan kan bijvoorbeeld het uitzetten van de bouw en inrichten van de bouwplaats worden voorbereid.

Pas nadat u de startmelding heeft gedaan kunt u beginnen met de bouwwerkzaamheden. De startmelding heft een bouwverbod op. Houdt ook rekening met de gereedmelding van de ‘technische bouwactiviteit’.

Er kan tijdens de werkzaamheden overlast voor de omgeving ontstaan. Bedenk of uw plan op een andere wijze kan worden uitgevoerd, zodat geen onnodige voor uw omgeving hinder ontstaat. Informeer uw omgeving daarom vooraf over uw plannen, dat voorkomt onnodige problemen.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving staan regels over de mate van hinder die bouw- en sloopwerkzaamheden mogen veroorzaken. Geschillen tussen burgers en bedrijven vallen onder het privaatrecht (burenrecht).

Ervaart u hinder?

Meldt het eerst bij de bouwer. Deze kan dan naar u luisteren en met u overleggen over oplossingen.

Voor het slopen van (een gedeelte van) een gebouw heeft u soms toestemming nodig. U meldt dit wanneer er bij de sloopwerkzaamheden meer dan 10m3 (kuub) sloopafval ontstaat en óf als er asbesthoudende materialen worden verwijderd. U kunt een melding (met bijlagen) maken via hetomgevingsloket omgevingswet.overheid.nl/aanvragen. Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

De DCMR behandeld als eerste de sloopmelding. Lees over asbest meer op de website van de DCMR https://www.dcmr.nl/asbest-verwijderen.