Voorwaarden voor een urgentieverklaring

De urgentieverklaring is er alleen voor mensen in een noodsituatie die dringend een andere woning nodig hebben. Aan de algemene voorwaarden moet iedereen voldoen en er gelden extra voorwaarden per situatie. Bekijk voordat je een aanvraag doet of je aan de voorwaarden voldoet.

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je woont in Nissewaard en verlaat je (huur)woning
 • Je hebt geen achterstand in het betalen van huur en zorgt als huurder niet voor problemen. Heb je wel een achterstand maar heb je hierover afspraken gemaakt met de verhuurder, dan kom je misschien wel in aanmerking voor urgentie
 • Het totale inkomen van je huishouden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is voor een eenpersoonshuishouden niet hoger dan €47.699,- of voor een huishouden met meerdere personen niet hoger dan €52.671,-
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstatus. Dit geldt ook voor eventuele gezinsleden
 • De noodsituatie waardoor je urgentie aanvraagt, is niet je eigen schuld en heb je niet kunnen voorkomen
 • Je staat ingeschreven bij Woonnet Rijnmond en je hebt al zelf gezocht naar een beschikbare woning
 • Als je urgentie aanvraagt vanwege geweld en/of
  bedreiging, moet iedereen in je huishouden verhuizen

 • Er is een eigen woning in de Gemeente Nissewaard die legaal wordt bewoond.
 • De aanvrager heeft een medisch probleem dat verband houdt met de zelfstandige woning. De beoordeling en eventueel advies worden gedaan door een medisch adviseur die is aangewezen door de instantie die de urgentie toekent.

  • Er is zelfstandige binnen de Gemeente Nissewaard, die legaal wordt bewoond.
  • De woonruimte is in feite onbewoonbaar, zoals bevestigd door een verklaring van de gemeente, of de woonruimte is als gevolg van een noodgeval feitelijk onbewoonbaar en kan niet binnen drie maanden hersteld worden.
  • De aanvraag moet binnen één maand nadat de calamiteit heeft plaatsgevonden, worden ingediend.

   • Er is zelfstandige binnen de Gemeente Nissewaard, die legaal wordt bewoond.
   • Op grond van de ‘Wet werk en bijstand’ is een woonkostentoeslag met verhuisverplichting toegekend, of
   • Het huishouden heeft in de huidige zelfstandige huurwoning, na aftrek van de woonlasten, minder dan de helft van de voor dat huishouden geldende netto bijstandsnorm over. Bovendien heeft de woning een huurprijs waarvoor op grond van de Wet op de Huurtoeslag geen huurtoeslag kan worden verkregen.
   • Het huishouden heeft in de huidige zelfstandig bewoonde koopwoning, na aftrek van de woonlasten, minder dan de helft van de voor dat huishouden geldende netto bijstandsnorm over.
   • Als de situatie onder b, c of d het gevolg is van echtscheiding of het beëindigen van samenwonen, of als deze situatie dreigt te ontstaan door een geplande echtscheiding of beëindiging van samenwonen, kan een urgentieverklaring op deze grond alleen worden verstrekt aan een van beide partners. Dit is onder de voorwaarde dat er na de echtscheiding of beëindiging minderjarige kinderen zijn die met hem of haar mee verhuizen. De (voorgenomen) echtscheiding of beëindiging van samenwonen moet worden aangetoond aan de urgentieverlener met officiële documenten.

    • Er is sprake van zelfstandige woonruimte binnen de Gemeente Nissewaard, die rechtmatig wordt bewoond
    • Ernstig psychisch en/of fysiek geweld, of bedreiging daarmee, wat tot gevolg heeft dat aanvrager niet langer in zijn huidige zelfstandige woonruimte kan blijven wonen
    • Het geweld en/of bedreiging moet zich hebben afgespeeld in de Gemeente Nissewaard.
    • Het geweld of de bedreiging is aangetoond door een schriftelijke verklaring van de (wijk)politie, waaruit blijkt dat de aanvrager vanwege veiligheidsredenen niet meer in de huidige zelfstandige woonruimte kan blijven wonen. Het gaat altijd om een verhuizing van het hele huishouden.

     De aanvrager woont tijdelijk in een opvangvoorziening voor personen die hun woonruimte hebben verlaten vanwege relatieproblemen of geweld en heeft na het verlaten van deze voorziening dringend behoefte aan een eigen woonruimte.

     De urgentiegrond Mantelzorg kunt u aanvragen als u (mantel)zorggeeft, gaat geven en heel snel een woning nodig heeft om zo dichtbij de persoon die demantelzorgvan u ontvangt te wonen (Regio Rijnmond). Ook als u mantelzorg ontvangt kunt u urgentie aanvragen om dichterbij uw mantelzorger te gaan wonen.

     Als mantelzorger geeft voor langere tijd onbetaalde zorg aan familie of een bekende. Het doel van mantelzorg is om te voorkomen dat dit familielid of bekende naar een zorginstelling moet. Daardoor kan die persoon langer thuis wonen. Het geven van mantelzorg en waarom dit echt nodig is, moet de aanvrager met officiële stukken bewijzen (documenten WLZ, WMO, CIZ, AWBZ). De persoon die de mantelzorg ontvangt moet wonen in de gemeente Nissewaard.

     a. De aanvrager volgt momenteel een traject in een opvanginstelling of heeft een dergelijk traject afgerond, gericht op re-integratie, en was direct voorafgaand aan het verblijf in de opvanginstelling woonachtig in de regio Rotterdam. Als een aanvrager van buiten de regio komt maar binnen de regio wordt opgevangen, en terugkeer naar de gemeente van herkomst vanwege veiligheidsredenen onmogelijk is, kan ook urgentie worden verleend.

     b. Naar het oordeel van de urgentieverlener is sprake van een dringend huisvestingsprobleem. De rapportage van de opvanginstelling wordt als een zwaarwegend advies beschouwd.

     Herhuisvesting is noodzakelijk als de huidige woonruimte binnenkort gesloopt wordt, ingrijpend wordt gerenoveerd, of als er een aanstaande herstructurering van het gebied waarin de woonruimte zich bevindt plaatsvindt, waardoor de aanvrager redelijkerwijs niet langer in die woonruimte kan blijven wonen.

     Kijk voor aanvullende informatie op de pagina urgentieverklaring.