Beheer bomen

In Nissewaard staan ongeveer 33.000 straat- en laanbomen en hebben we 74,6 hectare bosplantsoen, waaronder de parkbossen Park Waterland, Hartelpark en Park Vogelenzang. Een bosplantsoen is een combinatie van bomen, struiken en kruiden die in een bepaald vak staan. Bomen en bosplantsoenen zijn belangrijk voor onze leefomgeving en de biodiversiteit. Ze produceren zuurstof, geven verkoeling en dragen bij aan een geschikt leefklimaat. Daarnaast zorgen bomen voor een aantrekkelijk straatbeeld in alle seizoenen. De gemeente onderhoudt deze bomen en bosplantsoenen.

Bomen Bernisse

Duurzaam planten

Als we een boom planten houden we goed rekening met de groeiruimte boven en onder de grond. Ook planten we meer soorten (bloeiende) bomen om de biodiversiteit en de natuurwaarde te bevorderen. Bomen moeten soms wijken als gevolg van bouwwerkzaamheden of als we de buitenruimte opnieuw inrichten. Nissewaard werkt volgens de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat we altijd rekening houden met broedende vogels en beschermde planten. Per situatie beoordelen we de bomen en indien mogelijk verplaatsten we ze.

Een bosplantsoen bestaat uit meerdere lagen van bomen, struiken en kruiden. Een struik is een houtige plant, die zich boven of in de grond vertakt in een aantal takken en heeft geen stam. Struiken worden daardoor niet zo hoog als vele boomsoorten. Tot de laag van kruiden behoren grassen, mossen, paddenstoelen, varens en andere planten zoals brandnetel en paardenbloem. Het is belangrijk een gevarieerd bosplantsoen te ontwikkelen qua soort en leeftijdsopbouw. Verschillende soorten planten en bomen dragen bij aan de biodiversiteit. Als het aandeel van de bomen te groot is krijgen de struiken te weinig licht en verdwijnen. Daarom is het noodzakelijk om de bomen uit te dunnen, zodat de struiklaag weer terugkomt. Iedere laag speelt een belangrijke rol in het bosplantsoen. Het moet een thuis zijn voor verschillende diersoorten. Kleine zoogdieren, vlinders, torren, bijen en andere insecten zijn te vinden in de kruidlaag. De laag daarboven is de struiklaag, hier nestelen tuin- en parkvogels. Zij voeden zich met de insecten van de kruidlaag en zoeken veiligheid in de struiken. Zij verschuilen zich tegen roofvogels, zoals buizerds en gaaien, die in de boomlaag zitten.

Onderhoud en kappen

Straat- en laanbomen inspecteren en onderhouden we individueel. Bomenexperts van Bomenwacht Nederland controleren in een cyclus van drie jaar alle bomen op veiligheid, gezondheid en onderhoud. Hierbij houden ze rekening met de snoeibehoefte en de doorrijhoogte. Sommige bomen controleren ze jaarlijks, bijvoorbeeld vanwege een ziekte. Als blijkt uit de inspectie dat er een gebrek is, neemt de gemeente passende maatregelen.

Van juni tot en met september inventariseert Bomenwacht Nederland waar, wanneer en welk onderhoud nodig is in de bosplantsoenen en parkbossen. In 2020 hebben ze alle bosplantsoenen en parkbossen geïnspecteerd op twee veiligheidsrisco’s voor de omgeving: de zogenoemde takbreuk- en windworpzone. In de takbreukzone kan tot 5 meter buiten de rand van een weg of wandelpad een afbrekende tak gevaar opleveren. De windworpzone is het gebied waar een omvallende boomstam kan leiden tot een risico voor de omgeving. Uit de inspectie bleek dat een aantal bomen een valgevaar op kunnen leveren voor gebruikers van wegen en wandelpaden. Deze bomen hebben bijvoorbeeld een gebrek of zijn afgestorven, waardoor een verhoogd risico op breuk bestaat.

Begin 2021 is Boomrooierij Weijtmans B.V. begonnen deze risicobomen in de bosplantsoenvakken en parkbossen te verwijderen. Ook zijn zij gestart met de snoei van de onveilige takken langs de randen van de wegen en wandelpaden. Tijdens deze werkzaamheden verwijdert Weijtmans ook meteen dode beplanting, zoals bijvoorbeeld boomvormers. Bekijk de Overzichtskaart werkzaamheden bosplantsoen en parkbossen. Om invulling te geven aan de Wet natuurbescherming controleert een ecoloog voorafgaand aan de werkzaamheden de te rooien bomen en de werkomgeving op aanwezigheid van beschermde soorten. Als een beschermde soort wordt aangetroffen, wordt de betreffende boom op dit moment niet gekapt.

Kappen van bomen

Het kappen en snoeien gebeurt tussen januari en september. We werken volgens een onderhoudsbestek. In 2019 waren Spijkenisse-Noord, Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Zuidland en Simonshaven aan de beurt. In 2020 Spijkenisse-Oost en Hekelingen. In 2021 staat Spijkenisse-West op de agenda. Bomen die gekapt moeten worden, krijgen een speciaal lint om de stam heen. Zo kun je zien welke boom binnenkort gekapt wordt. Het lint verwijst naar de website waar meer informatie staat over de betreffende boom. Om invulling te geven aan de Wet natuurbescherming houden we een schouw voorafgaand aan de werkzaamheden op aanwezigheid van beschermde soorten. Is daar inderdaad sprake van, dan wordt de betreffende boom op dit moment niet gekapt. De volgende kapmomenten staan gepland:

 • Schothorstlaan, Spijkenisse: kap van 24 Knotwilgen en 5 Prunussen. Gepland winter 2020.

 • Schouwenburglaan, Spijkenisse: kap van 28 Knotwilgen. Gepland winter 2020.

 • Groenstrook tussen De Schouw en ventweg Vlinderveen en Libelleveen: kap van 11 Platanen, waarvan 2 vergunningsplichtig. Gepland 1e kwartaal 2021.
 • Kappen van 2 essen, hoek Stationsweg - Wethouder Gelderlandlaan (voormalig voetbalveld GHVV'13) in Heenvliet. De bomen zijn van slechte kwaliteit en kunnen een gevaar vormen voor de omgeving.

 • Hekelingseweg , Spijkenisse: kappen dode boom.

 • Bij metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse worden 128 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Van de in totaal 23 te kappen bomen moeten er nog 3 gekapt worden. Dit gebeurt medio december 2021 / januari 2022. Er komen 18 nieuwe bomen voor terug, 1 boom wordt verplant en er komt nieuwe beplanting.

 • Kometenstraat, Spijkenisse: 10 bomen

 • Rivierlaan, Spijkenisse: 1 dode boom, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Rozenbottelgaard, Spijkenisse: 1 dode boom, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Mozartweg, Spijkenisse: boom rooien vanwege bestratingswerkzaamheden, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Hekelingseweg, Spijkenisse: 2 zieke bomen en 1 dode boom, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Slakkenveen 308, Spijkenisse: boom bijna afgestorven, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Zichtvoorde, Spijkenisse: 1 zieke boom, 1 boom bijna afgestorven, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Repelvoorde 16, Spijkenisse: dode boom, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Karperveen 544, Spijkenisse: Gezien standplaats niet te handhaven, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Egelveen 236, Spijkenisse: Gezien standplaats niet te handhaven, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Parelgras 148, Spijkenisse: gezien standplaats niet te handhaven, uitvoering laatste kwartaal 2021.

 • Drogendijk, Spijkenisse: boom rooien vanwege werkzaamheden watergangen, uitvoering laatste kwartaal 2021.

Eikenprocessierups

Vroeger plantten we eenzelfde soort boom in groten getale tegelijk. Hoe meer bomen van één soort, hoe kwetsbaarder de bomen worden. Als de bomen die nu nog bij elkaar staan ziek worden betekent het dat we ze allemaal moeten verwijderen. Daarom mengen we tegenwoordig bij het planten verschillende boomsoorten met elkaar. Eikenprocessierups In Nissewaard is de eikenprocessierups aanwezig. Preventief worden nestkasten voor mezen opgehangen, die de rupsen eten. In mei inspecteren we alle eiken op rupsennesten. Als de gemeente de rups heeft gespot, dan start een gespecialiseerd bedrijf de eerste bestrijdingsronde met een speciale zuigmachine. De rupsennesten worden uit de bomen verwijderd. De rest van het seizoen checken we de eiken, bundelen we de meldingen die binnen komen en voeren we wekelijks een bestrijdingsronde uit. Ziet u een boom met eikenprocessierupsen? Probeer deze dan niet zelf te verwijderen, maar maak hier een melding van.

Iepenziekte

Er zijn verschillende soorten boomziekten waaronder de kastanjebloedingsziekte en de essentaksterfte. Bij deze ziekten proberen we de straat- en laanbomen te behouden door te snoeien. Bij de iepziekte en roetschorsziekte gaat dit helaas niet. Jaarlijks worden in de zomer iepen getroffen door de iepziekte en esdoorns door de roetschorsziekte. Beiden zijn een zeer besmettelijke schimmel. Roetschorsziekte is een risico voor de veiligheid en de volksgezondheid. Bovendien is deze ziekte erg besmettelijk. Daarom is het belangrijk de bomen snel te verwijderen. Besmette iepen proberen we binnen twee weken te kappen. Als de boom valt onder de kapvergunningsplicht dan moet eerst een kapvergunning aangevraagd worden. Het verwijderen van bomen met roetschorsziekte kan langer duren, omdat daar meer voorbereiding aan vooraf gaat. Gaat het om bomen op gemeentelijke grond, dan planten we waar mogelijk nieuwe bomen terug. Denkt u een zieke boom te zien of zelf een zieke boom in uw tuin te hebben? Neem dan contact met ons op zodat we de boom kunnen controleren.

Beleid en uitvoering

In de zomer en in het najaar wordt een derde van alle bomen geïnspecteerd. Tijdens deze Boomveiligheidscontrole wordt genoteerd waar gesnoeid moet worden en welke bomen dood/ziek zijn. Het kappen en snoeien gebeurt tussen januari en september. Er wordt gewerkt volgens een zogenaamde Uitvoeringsagenda. In 2019 waren Spijkenisse Noord, Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Zuidland en Simonshaven aan de beurt. Voor 2020 Spijkenisse Oost en Hekelingen. Voor 2021 staat Spijkenisse West op de agenda. Bomen die gekapt worden, krijgen een speciaal om de stam heen. Het beleid rondom het beheer van bomen staat in het Beheerplan Bomen.

Overlast of zieke boom melden

De gemeentelijke bomen worden regelmatig geïnspecteerd. Helaas is het niet altijd mogelijk om alle overlast die bomen veroorzaken, te voorkomen. Met de boomcontroles werken we preventief om overlast door snoeiachterstand en omwaaiende bomen of vallende takken te voorkomen. Ook proberen we ziektes en plagen in de kiem te smoren. Maar in eerste instantie streven we er altijd naar bomen te behouden.

Ervaart u overlast van bomen? Of heeft u een zieke boom of plaag geconstateerd? Maak dan een Melding Openbare Ruimte. Klachten over bladeren, zonnepanelen, zaden en vruchten zijn over het algemeen geen redenen om bomen te kappen.