Beheer bomen

In Nissewaard staan ongeveer 33.000 straat- en laanbomen en hebben we 74,6 hectare bosplantsoen, waaronder de parkbossen Park Waterland, Hartelpark en Park Vogelenzang. Een bosplantsoen is een combinatie van bomen, struiken en kruiden die in een bepaald vak staan. Bomen en bosplantsoenen zijn belangrijk voor onze leefomgeving en de biodiversiteit. Ze produceren zuurstof, geven verkoeling en dragen bij aan een geschikt leefklimaat. Daarnaast zorgen bomen voor een aantrekkelijk straatbeeld in alle seizoenen. De gemeente onderhoudt deze bomen en bosplantsoenen.

Bomen Bernisse

Duurzaam planten

Als we een boom planten houden we goed rekening met de groeiruimte boven en onder de grond. Ook planten we meer soorten (bloeiende) bomen om de biodiversiteit en de natuurwaarde te bevorderen. Bomen moeten soms wijken als gevolg van bouwwerkzaamheden of als we de buitenruimte opnieuw inrichten. Nissewaard werkt volgens de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat we altijd rekening houden met broedende vogels en beschermde planten. Per situatie beoordelen we de bomen en indien mogelijk verplaatsten we ze.

Een bosplantsoen bestaat uit meerdere lagen van bomen, struiken en kruiden. Een struik is een houtige plant, die zich boven of in de grond vertakt in een aantal takken en heeft geen stam. Struiken worden daardoor niet zo hoog als vele boomsoorten. Tot de laag van kruiden behoren grassen, mossen, paddenstoelen, varens en andere planten zoals brandnetel en paardenbloem. Het is belangrijk een gevarieerd bosplantsoen te ontwikkelen qua soort en leeftijdsopbouw. Verschillende soorten planten en bomen dragen bij aan de biodiversiteit. Als het aandeel van de bomen te groot is krijgen de struiken te weinig licht en verdwijnen. Daarom is het noodzakelijk om de bomen uit te dunnen, zodat de struiklaag weer terugkomt. Iedere laag speelt een belangrijke rol in het bosplantsoen. Het moet een thuis zijn voor verschillende diersoorten. Kleine zoogdieren, vlinders, torren, bijen en andere insecten zijn te vinden in de kruidlaag. De laag daarboven is de struiklaag, hier nestelen tuin- en parkvogels. Zij voeden zich met de insecten van de kruidlaag en zoeken veiligheid in de struiken. Zij verschuilen zich tegen roofvogels, zoals buizerds en gaaien, die in de boomlaag zitten.

Inspectie, onderhoud en kappen

Straat- en laanbomen

Bomenexperts van Bomenwacht Nederland controleren in opdracht van de gemeente in een cyclus van drie jaar alle straat- en laanbomen op veiligheid, gezondheid en onderhoud. Dit gebeurt in de periode september tot en met december. Hierbij houden de bomenexperts rekening met de snoeibehoefte en de doorrijhoogte. Sommige bomen controleren ze jaarlijks, bijvoorbeeld vanwege een ziekte.

Op basis van de inspecties van Bomenwacht Nederland weten we welk onderhoud er nodig is aan de straat- en laanbomen. Deze onderhoudswerkzaamheden voeren we vervolgens per deelgebied uit. In de periode van februari tot en met oktober komen deze deelgebieden allemaal aan de beurt voor het benodigde onderhoud.

Bosplantsoenen en parkbossen

Bomenwacht Nederland inspecteert in een cyclus van drie jaar alle bosplantsoenen en parkbossen in Nissewaard op twee veiligheidsrisco’s voor de omgeving: de zogenoemde takbreuk- en windworpzone. In de takbreukzone kan tot 5 meter buiten de rand van een weg of wandelpad een afbrekende tak gevaar opleveren. De windworpzone is het gebied waar een omvallende boomstam kan leiden tot een risico voor de omgeving. Als uit de inspectie blijkt dat een aantal bomen valgevaar op kan leveren voor gebruikers van wegen en wandelpaden, neemt de gemeente passende maatregelen. Ieder najaar en voorjaar voeren wij in heel Nissewaard reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan alle bosplantsoenen en parkbossen.


Kort snoeien noodzakelijk

Ieder najaar worden de randen van de bosplantsoenen  flink kort gesnoeid. Zo voorkomen we overlast van overhangende takken. Ook zorgen we zo voor een veilige situatie, want door zo kort te snoeien verwijderen we meteen breukgevaarlijk hout dat bij veel wind letsel zou kunnen veroorzaken bij voetgangers of fietsers. Het duurt ongeveer tot de zomer tot de plantsoenen weer wat voller zijn.


Kappen van bomen

Bomen die gekapt moeten worden, krijgen een speciaal lint om de stam heen. Zo kun je zien welke boom binnenkort gekapt wordt. Het lint verwijst naar deze projectpagina voor meer informatie. Alleen de bomen die tot een bosplantsoen behoren, krijgen geen lint. Deze krijgen een stip. Dit heet blessen.

Om invulling te geven aan de Wet Natuurbescherming controleert een ecoloog voorafgaand aan werkzaamheden de te rooien bomen en de werkomgeving op aanwezigheid van beschermde soorten. Als een beschermde soort wordt aangetroffen, kappen we de betreffende boom voorlopig niet.


Planning

Onderhoud bosplantsoenen en parkbossen.
Op dit moment zijn er geen werkzaamheden.

Kapmomenten van straat- en laanbomen
Op basis van het reguliere beheer van straat- en laanbomen staan de volgende kapmomenten gepland:

Daarnaast kan het bij een herinrichtingsproject of nieuwbouwproject noodzakelijk zijn straat- of laanbomen te verwijderen. Ook op gemeentelijke accommodaties kan dit vanwege veiligheid nodig zijn. De volgende kapmomenten staan gepland:

  • Parkeerterrein D. Losstraat. Tien bomen die in matige conditie verkeren worden gekapt. Na de herinrichting van het parkeerterrein worden er een viertal nieuwe bomen in het volgende plantseizoen (december 2022) weer aangeplant.

  • Kometenstraat, Spijkenisse: 10 bomen

  • Nico de Regtplein (Gouwershoeck), Geervliet, kappen 123 bomen. Het plein wordt opnieuw ingericht met nieuw groen. Zie brief kapmelding (pdf; 4,78 MB).

  • Mizarstraat, Spijkenisse: kap gele treurwilg en drie platanen; herplant van 5 bomen.

  • Neptunesstraat, Spijkenisse: kap 6 zwarte walnoot, 1 zilverlinde, 1 beuk en 1 amberboom.

  • Sterrenkwartier Hoog, kappen van 59 bomen. Februari 2022.
  • Volkstuinencomplex Veertig Morgenweg 1, Spijkenisse. Kap van 3 bomen en overige 39 aanwezige populieren kandelaberen (afzetten van takken om takbreuk te voorkomen). Tegelijk wordt ook het bosplantsoen rondom de volkstuinen gesnoeid.

  • Bernissebad Meeldijk, Heenvliet. Kap van 16 bomen, snoeien overige bomen en uitdunning bosplantsoen.

  • Kappen 2 bomen aan de kruising De Ritte-Hekelingseweg

Eikenprocessierups

Vroeger plantten we eenzelfde soort boom in groten getale tegelijk. Hoe meer bomen van één soort, hoe kwetsbaarder de bomen worden. Als de bomen die nu nog bij elkaar staan ziek worden betekent het dat we ze allemaal moeten verwijderen. Daarom mengen we tegenwoordig bij het planten verschillende boomsoorten met elkaar. Eikenprocessierups In Nissewaard is de eikenprocessierups aanwezig. Preventief worden nestkasten voor mezen opgehangen, die de rupsen eten. In mei inspecteren we alle eiken op rupsennesten. Als de gemeente de rups heeft gespot, dan start een gespecialiseerd bedrijf de eerste bestrijdingsronde met een speciale zuigmachine. De rupsennesten worden uit de bomen verwijderd. De rest van het seizoen checken we de eiken, bundelen we de meldingen die binnen komen en voeren we wekelijks een bestrijdingsronde uit. Ziet u een boom met eikenprocessierupsen? Probeer deze dan niet zelf te verwijderen, maar maak hier een melding van.

Iepenziekte

Er zijn verschillende soorten boomziekten waaronder de kastanjebloedingsziekte en de essentaksterfte. Bij deze ziekten proberen we de straat- en laanbomen te behouden door te snoeien. Bij de iepziekte en roetschorsziekte gaat dit helaas niet. Jaarlijks worden in de zomer iepen getroffen door de iepziekte en esdoorns door de roetschorsziekte. Beiden zijn een zeer besmettelijke schimmel. Roetschorsziekte is een risico voor de veiligheid en de volksgezondheid. Bovendien is deze ziekte erg besmettelijk. Daarom is het belangrijk de bomen snel te verwijderen. Besmette iepen proberen we binnen twee weken te kappen. Als de boom valt onder de kapvergunningsplicht dan moet eerst een kapvergunning aangevraagd worden. Het verwijderen van bomen met roetschorsziekte kan langer duren, omdat daar meer voorbereiding aan vooraf gaat. Gaat het om bomen op gemeentelijke grond, dan planten we waar mogelijk nieuwe bomen terug. Denkt u een zieke boom te zien of zelf een zieke boom in uw tuin te hebben? Neem dan contact met ons op zodat we de boom kunnen controleren.

Beleid en uitvoering

In de zomer en in het najaar wordt een derde van alle bomen geïnspecteerd. Tijdens deze Boomveiligheidscontrole wordt genoteerd waar gesnoeid moet worden en welke bomen dood of ziek zijn. Het kappen en snoeien gebeurt tussen februari en oktober. Er wordt gewerkt volgens een zogenaamde Uitvoeringsagenda. Bomen die gekapt worden, krijgen een speciaal lint om de stam heen. Alleen de bomen die tot een bosplantsoen behoren, krijgen geen lint. Deze krijgen een stip. Dit heet blessen. Het beleid rondom het beheer van bomen staat in het Beheerplan Bomen.

Overlast of zieke boom melden

De gemeentelijke bomen worden regelmatig geïnspecteerd. Helaas is het niet altijd mogelijk om alle overlast die bomen veroorzaken, te voorkomen. Met de boomcontroles werken we preventief om overlast door snoeiachterstand en omwaaiende bomen of vallende takken te voorkomen. Ook proberen we ziektes en plagen in de kiem te smoren. Maar in eerste instantie streven we er altijd naar bomen te behouden.

Ervaart u overlast van bomen? Of heeft u een zieke boom of plaag geconstateerd? Maak dan een Melding Openbare Ruimte. Klachten over bladeren, zonnepanelen, zaden en vruchten zijn over het algemeen geen redenen om bomen te kappen.