Masterplan Park Vogelenzang

Park Vogelenzang moet weer een stadspark moet worden. Een thuisbasis voor een groot deel van de flora en fauna in de stad en een plek waar bewoners graag komen. Daarom stellen we samen met bewoners, stichtingen en andere belanghebbenden een toekomstvisie op. Met als eindresultaat een bospark voor iedere Nissewaarder met behoud van natuur en ruimte voor recreatie.

Omgevingsapp

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Park Vogelenzang, de planning en de resultaten van de enquête? Download dan gratis de app ‘Park Vogelenzang’ via Google Play of App Store.

Park Vogelenzang is een bijzondere plek om een wandeling te maken of dieren te spotten. Maar de toekomst van het park staat onder druk. De conditie van het park gaat door het hoge grondwaterpeil en bodemdaling snel achteruit. Lees meer
25-10-2023

Nieuwe vlonderbrug en hekken in Park Vogelenzang

Afgelopen week is er een nieuwe vlonderbrug aangelegd in Park Vogelenzang. Deze vlonderbrug vervangt de wiebelbrug die afgelopen zomer is verwijderd om onveilige situaties te voorkomen. Dankzij de vlonderbrug is het pad weer toegankelijk.

Er zijn er meerdere kapotte hekken in het park gerepareerd. Ook zijn bij diverse veeroosters de paden aangevuld. Zo kunnen inwoners met een scootmobiel, rolstoel, kinderwagen, e.d. weer makkelijk over de veeroosters rijden.

Half augustus start onderzoeksbureau Van der Helm Milieubedrijven met een bodemonderzoek in Park Vogelenzang. Ze zijn hier ongeveer 2 weken mee bezig. Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit, samenstelling en draagkracht van de grond en het grondwater. Dit gebeurt met boringen in de grond.

Waarom dit onderzoek?

Park Vogelenzang heeft een ondergrond van hoofdzakelijk klei op veen. De bodem, het fundament, van het park hangt nauw samen met de ontstaansgeschiedenis van het park. Het gebied is vanaf de 12e eeuw door opvolgende inpolderingen drooggelegd. Meer informatie hierover kunt u teruglezen in het Vooronderzoek Masterplan Park Vogelenzang (LINK). Voor het voorlopig en definitief ontwerp van het park is het belangrijk om te weten of de ondergrond geschikt is voor de plannen die we met elkaar hebben bedacht.

Wat gaan we doen?

De gemeente brengt in augustus op 3 thema's de bodem in kaart:

  • Samenstelling bodem en water

De samenstelling van de bodem wordt op een aantal punten in het park onderzocht. Dit bodemonderzoek wordt gedaan met een kleine rupswagen van maximaal 1 meter breed die tot 9 meter diep kan boren. Het onderzoek gebeurt op locaties waar volgens het ontwerp nieuwe watergangen gegraven moeten worden. Daarbij onderzoeken we de samenstelling van de bodem en of er onderaardse waterstromen zijn. Het is belangrijk om dat te weten omdat dit grondwater als 'brakke kwel' in de sloten naar boven kan komen. Dit brakke water is niet goed voor planten en dieren.

  • Veenlagen

Het park heeft gedeeltelijk een natte veenachtige ondergrond. We hebben de indruk dat de dikte van de klei- en veenlagen sterk wisselt. Daarom laten we de samenstelling van de bodem op diverse plaatsen in het park onderzoeken. De opbouw van de bodem is belangrijk om te weten welke soorten bomen, struiken en kruiden er goed kunnen groeien. Ook willen we graag weten wat er onder het veen zit. Dit zal het bodemonderzoek moeten uitwijzen. Daarvoor voeren we op een aantal plekken handboringen uit tot 5 meter diep. Dit doen we met een klein karretje om te voorkomen dat er schade ontstaat.

  • Watergangen (bagger)

Diverse watergangen en greppels moeten worden gebaggerd om te zorgen dat er water afgevoerd kan worden. Als de sloten te vol raken (bagger) dan vermindert de doorvoer en berging van water. Dat kan tot problemen leiden in het park of omliggende wijken. Bij een aantal bestaande watergangen onderzoeken we de kwaliteit en kwantiteit van de bagger. Ook onderzoeken we of er vervuiling in zit zoals PFAS. Dit is een verkennend onderzoek dat met een klein bootje gebeurt.

Alle ideeën en wensen die zijn opgehaald voor Park Vogelenzang tijdens participatieronde 1 zijn gebundeld en zo veel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp. Tijdens participatieronde 2 was het mogelijk om feedback te geven op het schetsontwerp Masterplan Park Vogelenzang. Het schetsontwerp kunt u hier downloaden.

De afgelopen maanden is er zorgvuldig onderzoek gedaan naar de huidige staat van het park. Een team van experts heeft zich hierover gebogen. Zij hebben vanuit de ecologische waarde gekeken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de biodiversiteit van flora en fauna op het land en in het water. De resultaten van dit onderzoek kunt u teruglezen in "Vooronderzoek Park Vogelenzang 2022".

Begin jaren ‘80 is Park Vogelenzang aangelegd door Staatsbosbeheer. In 1991 is gekozen voor een andere methode van onderhoud, passend bij dat moment. Sindsdien grazen er runderen. Nu zien we dat deze onderhoudsmaatregelen gevolgen hebben voor de huidige ecologische staat van het park en voor de recreatieve mogelijkheden. Daarom wordt er voor de toekomst een masterplan met beheervisie opgesteld.

De aankomende tijd denken we samen met de stad na over een toekomstvisie voor Park Vogelenzang. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat de huidige identiteit van het park, een bospark met begrazing, wordt versterkt. Dit doen we door de aanwezige beplanting, sloten en vijvers te behouden en versterken. Ook gaan we, met input van de gebruikers van het park, de natuurrecreatie verbeteren. Zo blijft het een plek voor planten, dieren en mensen.

Participatieronde 1

Na het vaststellen van het ‘Vooronderzoek Masterplan en Beheervisie Park Vogelenzang’ in het college van B&W op 1 februari 2022 zijn we gestart met participatieronde 1 van het participatietraject ‘Masterplan Park Vogelenzang’. Dit liep van maart t/m juni 2022. Alle ideeën en wensen die zijn opgehaald voor Park Vogelenzang tijdens participatieronde 1 zijn gebundeld en zo veel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp. U kunt deze ook teruglezen in het document ‘Masterplan Park Vogelenzang – resultaten participatieronde 1’.

Participatieronde 2

In participatieronde 2 is de feedback op het schetsontwerp Masterplan Park Vogelenzang opgehaald. Dit is gebeurd tijdens de omgevingswandeling op 24 september 2022, waar ruim 200 geïnteresseerde stakeholders het schetsontwerp hebben bekeken. En in de gesprekken met de ruim 10 georganiseerde stakeholders. Alle input die is opgehaald wordt verwerkt en uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp Masterplan Park Vogelenzang en een voorlopige beheervisie. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2023 klaar is. De resultaten van deze participatieronde kunt u teruglezen in het document ‘Masterplan Park Vogelenzang – resultaten participatieronde 2’.

Alle reacties die zijn opgehaald over het schetsontwerp Masterplan Park Vogelenzang tijdens de omgevingswandeling zijn verwerkt en gebundeld. Met deze input wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp Masterplan Park Vogelenzang en een beheervisie. We verwachten dat deze in het najaar van 2023 klaar is. We houden u in de omgevingsapp ‘Park Vogelenzang’ en via deze projectpagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier delen we ook als het voorlopig ontwerp Masterplan Park Vogelenzang af is en u deze kunt inzien. U kunt hier weer op reageren zodat we dit daarna kunnen door ontwikkelen naar een definitief ontwerp.

In het najaar van 2023 kondigen we dit tijdig aan en delen dan ook de gedetailleerde planning van deze stap met alle inwoners van Nissewaard.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Park Vogelenzang, de planning en de resultaten van de enquête? Download dan gratis de app ‘Park Vogelenzang’ via de Google Play- of Appstore.