Mag dat? De APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat wat wel en niet mag in de gemeente. Deze regels zijn nodig om de stad netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Voor sommige activiteiten moet u wel een vergunning aanvragen.

In de APV zijn regels opgenomen die te maken hebben met:

 • de openbare orde
  • het milieu en het uiterlijk aanzien van de stad
  • strafmaatregelen
  • seksinrichtingen, straatprostitutie e.d.
  • overige onderwerpen die te maken hebben met de huishouding van de gemeente (fout parkeren, collecteren, etc.)

De gemeente heeft een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst die de taak hebben toezicht te houden op de naleving van de opgestelde regels in de APV. Bij overtreding van die regels kunt u een geldboete krijgen of kunt u in hechtenis worden genomen voor maximaal drie maanden.

U vindt de volledige tekst van de APV op overheid.nl.

Of kijk hieronder eens bij de onderwerpen waar vaak vragen over komen.

Veel gevraagde onderwerpen

Ballonnen oplaten

Voor het gebruik van het luchtruim voor een bijzondere gebeurtenis zoals het oplaten van sfeer- en kabelballonnen, moet u in sommige gevallen toestemming vragen aan de Luchtverkeersleiding Nederland. Die regels vindt u op de website van de Luchtverkeersleiding Nederland.

De gemeente raadt het oplaten van ballonnen sterk af. Ze komen namelijk in de natuur of in de zee terecht. Dit zorgt voor zwerfafval en heeft negatieve effecten voor natuur en milieu. Zo kunnen dieren verstrikt raken in de linten van de ballonnen. Ook kunnen ze ballonresten opeten omdat ze deze aanzien voor voedsel. Alternatieven vindt u op de website dieballongaatnietop.nl.

Barbecueën in een park

Barbecueën in parken of op andere plekken in de openbare ruimte mag. Houd wel de volgende regels daarbij in de gaten:

 • houd minstens 3 meter afstand van bomen en struiken
 • veroorzaak geen schade aan het gras, boomwortels of de ondergrond
 • plaats de barbecue niet rechtstreeks op het gras
 • houd de barbecue alleen voor privégebruik. U mag niets verkopen
 • ruim alles na afloop op en gooi afval in de vuilcontainers
 • laat gebruikte kooltjes niet op het gras achter
 • open vuur is verboden. Kampvuur of een vuurkorf is dus niet toegestaan
 • aanwijzingen van de brandweer, politie of andere autoriteiten, moet u altijd meteen opvolgen
 • op een aantal plekken in Nissewaard geldt een alcoholverbod
 • Als u in het Bernissegebied wilt barbecueën dient u hiervoor een melding te maken bij Staatsbosbeheer via heerlijkbuiten.nl

Boom van de buren

Op de website van het Juridisch Loket leest u alles over overhangende takken, de afstand tussen beplanting en de erfgrens en meer.

Braderie of themamarkt of andere activiteit organiseren

Voor het organiseren van een braderie of themamarkt heeft u een evenementenvergunning nodig.

Caravan, Camper en/of aanhangwagen op straat parkeren

U mag uw caravan, camper of aanhangwagen maximaal drie dagen binnen de bebouwde kom parkeren. Hetzelfde geldt voor kampeerwagens, magazijnwagens, keetwagens en soortgelijke voertuigen. Het is niet toegestaan om in uw voertuig te overnachten. Ook voor het eventueel repareren van uw voertuig op straat geldt dat deze maximaal drie dagen op de openbare weg mag staan.

Collecte

Als u voor een goed doel geld in wilt zamelen heeft u een vergunning nodig. Daarbij let de gemeente niet alleen op het doel van inzameling en de achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste tijdstip van collecteren.

Op de website van Centraal bureau Fondsenwerving is het rooster te vinden waarop staat aangegeven in welke periode welk doel collecteert. Als er nog ruimte is in het rooster, kunt u een collectevergunning aanvragen.

U kunt het rooster ook raadplegen als u een bepaalde collecte niet vertrouwd.

De regels die van toepassing zijn op collecteren kunt u nalezen in de Algemene Plaatselijke Verordening Nissewaard.

Demonstratie of optocht houden

In Nederland mag iedereen een demonstratie of betoging organiseren. Bijvoorbeeld om te protesteren of een ideële boodschap te laten horen. Het is in Nissewaard wel verplicht dit op tijd bij de gemeente te melden: minimaal 48 uur van tevoren. De burgemeester kan dan op tijd een inschatting maken van de maatregelen die de gemeente en de politie moeten nemen. De burgemeester kan bijvoorbeeld bepaalde voorschriften en beperkingen stellen in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Drones

Vliegen met een drone mag niet zo maar. Het ligt er ook aan of u de drone recreatief of beroepsmatig gebruikt. Bekijk voor meer informatie de Regels voor het vliegen met drones.

Erfafscheiding

Om te bepalen of u een erfafscheiding - zoals een schutting of een heg - vergunningvrij kunt plaatsen, doet u de omgevingscheck op het Omgevingsloket.

Hondenbeleid

Binnen de bebouwde kom geldt overal een aanlijn- en opruimplicht, tenzij anders staat aangegeven. Daarbij geldt een verbod voor honden op speelplekken en sportveldjes. Er zijn uitlaatstroken en uitrenvelden. In de uitlaatstroken geldt geen opruimplicht. De uitlaatstroken worden door de gemeente schoongemaakt. De uitlaatstroken worden met groene borden aangegeven. Op de uitrenvelden mag u uw hond los laten lopen. Hier geldt wel een opruimplicht. Er staan afvalbakken waar u de hondenpoep in kunt doen. De uitrenvelden worden met gele borden aangegeven.

Reclame (posters plakken)

Voor het maken van reclame op of aan de weg wordt binnen de gemeente Nissewaard gebruik gemaakt van 3-hoeksborden. Hiervoor kan je rechtstreeks contact opnemen met centercom.nl.

Plakken en kladden (bijvoorbeeld graffiti) is binnen gemeente Nissewaard verboden. Plakborden in de gemeente Nissewaard kunnen worden gebruikt als vrije plakplaats. Voor verkiezingen worden er speciale borden geplaatst voor de verkiezingsposters.

Rijden in het winkelcentrum

In het winkelgebied kunnen burgers of bedrijven laden en lossen tot 12.00 uur. Na die tijd gaan de palen omhoog en kunt u alleen nog met een voertuig het winkelgebied betreden met een ontheffing. Deze kunt u telefonisch aanvragen via 14 0181. Mocht u na 12.00 uur met uw voertuig in het winkelgebied staan zonder ontheffing dan riskeert u een boete.

Straatartiest

Straatartiesten, kunstenaars, straatfotografen en dergelijke mogen niet optreden/acteren zonder vergunning. De burgemeester kan toestemming geven voor bepaalde dagen, uren en tijden. U kunt hiervoor een ontheffing krijgen. Bel voor de aanvraag van een ontheffing naar 14 0181.

Venten

Voor het venten van artikelen of diensten op straat of huis-aan-huis heeft u geen ventvergunning nodig. De regels die van toepassing zijn kunt u nalezen in de Algemene Plaatselijke Verordening Nissewaard.

Vissen

Om te mogen vissen, heeft u een vispas nodig. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl en sportvisserijnederland.nl. Daarnaast dient u contact te zoeken met de plaatselijke visvereniging. Zij kunnen u vertellen welke regels lokaal van toepassing zijn. Zie bijvoorbeeld HSV Ons Genoegen uit Spijkenisse.

Zwemmen in openbaar water

Niet alle openbare wateren zijn veilig en/of geschikt om in te zwemmen. Op zwemwater.nl leest u waar u in de buurt wel veilig kunt zwemmen in natuurwater.