Mag dat? De APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat wat wel en niet mag in de gemeente. Deze regels zijn nodig om de stad netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Voor sommige activiteiten moet u wel een vergunning aanvragen.

In de APV zijn regels opgenomen die te maken hebben met:

 • de openbare orde
  • het milieu en het uiterlijk aanzien van de stad
  • strafmaatregelen
  • seksinrichtingen, straatprostitutie e.d.
  • overige onderwerpen die te maken hebben met de huishouding van de gemeente (fout parkeren, collecteren, etc.)

De gemeente heeft een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst die de taak hebben toezicht te houden op de naleving van de opgestelde regels in de APV. Bij overtreding van die regels kunt u een geldboete krijgen of kunt u in hechtenis worden genomen voor maximaal drie maanden.

Begin november 2023 is de APV op een aantal onderdelen herzien. Zo is de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor de inzameling van textiel komen te vervallen.

Of kijk hieronder eens bij de onderwerpen waar vaak vragen over komen.

Veel gevraagde onderwerpen

Voor het gebruik van het luchtruim voor een bijzondere gebeurtenis zoals het oplaten van sfeer- en kabelballonnen, moet u in sommige gevallen toestemming vragen aan de Luchtverkeersleiding Nederland. Die regels vindt u op de website van de Luchtverkeersleiding Nederland lvnl.nl.

De gemeente raadt het oplaten van ballonnen sterk af. Ze komen namelijk in de natuur of in de zee terecht. Dit zorgt voor zwerfafval en heeft negatieve effecten voor natuur en milieu. Zo kunnen dieren verstrikt raken in de linten van de ballonnen. Ook kunnen ze ballonresten opeten omdat ze deze aanzien voor voedsel. Alternatieven vindt u op de website dieballongaatnietop.nl.

Barbecueën in parken of op andere plekken in de openbare ruimte mag. Houd wel de volgende regels daarbij in de gaten:

 • houd minstens 3 meter afstand van bomen en struiken
 • veroorzaak geen schade aan het gras, boomwortels of de ondergrond
 • plaats de barbecue niet rechtstreeks op het gras
 • houd de barbecue alleen voor privégebruik. U mag niets verkopen
 • ruim alles na afloop op en gooi afval in de vuilcontainers
 • laat gebruikte kooltjes niet op het gras achter
 • open vuur is verboden. Kampvuur of een vuurkorf is dus niet toegestaan
 • aanwijzingen van de brandweer, politie of andere autoriteiten, moet u altijd meteen opvolgen
 • op een aantal plekken in Nissewaard geldt een alcoholverbod
 • als u in het Bernissegebied wilt barbecueën dient u hiervoor een melding te maken bij Staatsbosbeheer via staatsbosbeheer.nl

Op de website van het Juridisch Loket leest u alles over overhangende takken, de afstand tussen beplanting en de erfgrens en meer.

Voor het organiseren van een braderie of themamarkt heeft u een evenementenvergunning nodig.

U mag uw caravan, camper of aanhangwagen maximaal drie dagen parkeren. Hetzelfde geldt voor kampeerwagens, magazijnwagens, keetwagens en soortgelijke voertuigen. Het is niet toegestaan om in uw voertuig te overnachten. Ook voor het repareren van uw voertuig op straat geldt dat deze maximaal drie dagen op de openbare weg mag staan.

Als u spullen of geld inzamelt voor een goed doel, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dit heet een collectevergunning. U vraagt de collectevergunning schriftelijk aan. De opbrengst collecte moet in zijn geheel naar een liefdadigheidsinstelling of een goed doel gaan. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar ziekten, internationale hulp, milieu, natuurbehoud of dierenwelzijn. U heeft geen vergunning nodig als u in besloten kring geld of goederen inzamelt. Zie voor meer informatie het product Collectevergunning.

In Nederland mag iedereen een demonstratie of betoging organiseren. Bijvoorbeeld om te protesteren of een ideële boodschap te laten horen. Het is in Nissewaard wel verplicht dit op tijd bij de gemeente te melden. Uw melding moet minimaal 48u (2 werkdagen) van tevoren bij de gemeente ingediend zijn. De burgemeester kan dan op tijd een inschatting maken van de maatregelen die de gemeente en de politie moeten nemen. De burgemeester kan bijvoorbeeld bepaalde voorschriften en beperkingen stellen in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Drones zijn steeds vaker te zien. Ze delen het luchtruim met andere vliegtuigen en helikopters. De bestuurder van een drone moet zich aan regels houden. Want dat verkleint de kans op ongelukken. Zo mag de drone niet boven mensenmenigten vliegen. Ook moet hij ver uit de buurt blijven van andere luchtvaartuigen en van luchthavens. Op Rijksoverheid.nl vind u alle informatie over de regelgeving voor het gebruik van drones.

Om te bepalen of u een erfafscheiding - zoals een schutting of een heg - vergunningvrij kunt plaatsen, doet u de omgevingscheck op het omgevingsloket.nl.

Binnen de bebouwde kom geldt overal een aanlijn- en opruimplicht, tenzij anders staat aangegeven. Daarbij geldt een verbod voor honden op speelplekken en sportveldjes. Er zijn uitlaatstroken en uitrenvelden. In de uitlaatstroken geldt geen opruimplicht. De uitlaatstroken worden door de gemeente schoongemaakt. De uitlaatstroken worden met groene borden aangegeven. Op de uitrenvelden mag u uw hond los laten lopen. Hier geldt wel een opruimplicht. Er staan afvalbakken waar u de hondenpoep in kunt doen. De uitrenvelden worden met gele borden aangegeven.

Voor het maken van reclame op of aan de weg wordt binnen de gemeente Nissewaard gebruik gemaakt van 3-hoeksborden. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met Hoffman Outdoor Media. Kijk op hoffman.info voor de contactgegevens.

Plakken en kladden (bijvoorbeeld graffiti) is binnen gemeente Nissewaard verboden. Plakborden in de gemeente Nissewaard kunnen worden gebruikt als vrije plakplaats. Voor verkiezingen worden er speciale borden geplaatst voor de verkiezingsposters.

In het winkelgebied kunnen burgers of bedrijven laden en lossen tot 12:00 uur. Na die tijd gaan de palen omhoog en kunt u alleen nog met een voertuig het winkelgebied betreden met een ontheffing. Deze kunt u aanvragen via telefoonummer: 14 0181.

Staat u na 12:00 uur met uw voertuig in het winkelgebied zonder ontheffing dan riskeert u een boete.

Voor het venten van artikelen of diensten op straat of huis-aan-huis heeft u geen ventvergunning nodig. Het is verboden om te venten tussen 20:00 en 7:00 uur. De regels die van toepassing zijn kunt u nalezen in de APV.

Om te mogen vissen, heeft u een vispas nodig. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl en sportvisserijnederland.nl. Daarnaast dient u contact te zoeken met de plaatselijke visvereniging. Zij kunnen u vertellen welke regels lokaal van toepassing zijn. Zie bijvoorbeeld HSV Ons Genoegen uit Spijkenisse.

Niet alle openbare wateren zijn veilig of geschikt om in te zwemmen. Op zwemwater.nl leest u waar u in de buurt wel veilig kunt zwemmen in natuurwater.