Heijwegenlaan en omgeving

Gemeente Nissewaard werkt aan meer groen, goede bereikbaarheid, fijn wonen en ruimte om te werken. Deze ambities worden de komende jaren gerealiseerd aan de hand van het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040. Voor de wijk Vierambachten in Spijkenisse ligt er een visie voor het gebied ten noorden van de J.A. Heijwegenlaan en ten zuiden van de Groene Kruisweg.

Dit is een gebied met scholen, kerkgenootschap Levende Steen Ministries en sporthal Den Oert.

Twee bestaande scholen in de wijk Vierambachten zijn  aan vervanging toe. Het gaat om MY college en het Penta college Scala Rietvelden (Penta mavo). Nieuwbouw voor deze scholen biedt kansen om het gehele gebied tussen de Baljuwlaan, Groene Kruisweg, Hekelingseweg, J.A. Heijwegenlaan, Zinkseweg en de E. van Dintelstraat om te vormen tot een groene, prettige omgeving met school- en sportvoorzieningen en nieuwe woningen en appartementen.

De nieuwbouw voor de scholen komt langs de Groene Kruisweg, tussen de C. Villeriuslaan en Hekelingseweg. Op de plaats van de oude schoollocaties komt woningbouw en een nieuwe groen- en waterstructuur, inclusief een buitensportveld.

 Huidige situatie: twee schoolgebouwen, twee openbare parkeerterreinen, grasvelden en sportvelden en een sporthal.

In juli 2021 presenteerde gemeente Nissewaard samen met Haagsebaan Vastgoed BV een visie voor nieuwbouw van scholen en woningen in de wijk Vierambachten, zodat u hierop kon reageren. Een aantal bewoners heeft inderdaad gebruik gemaakt van deze reactiemogelijkheid en mede aan de hand hiervan hebben wij de visie voor de Heijwegenlaan en omgeving uitgewerkt naar een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp.

Dit stedenbouwkundige plan is vanaf 23 februari 2022 ook onderdeel van drie voorontwerpbestemmingsplanprocedures die de ontwikkeling van het gebied mogelijk moeten maken. Op 15 februari jongstleden heeft een informatieavond in het kader van de voorontwerpbestemmingsplanprocedure plaatsgevonden. In onderstaande pdf kunt u de op deze avond getoonde documenten bekijken.

Naar aanleiding van de reacties op de vorig jaar gepresenteerde visie, is de positie van het woonblok eengezinswoningen tegenover de Van Dintelstraat gewijzigd. Dit woonblok is verschoven naar het noorden in de richting van de Levende Steen Ministries. Hierdoor komt er tussen de Van Dintelstraat en de nieuwbouwwoningen een ruimere groenstrook. In een later stadium gaat de projectgroep samen met omwonenden door middel van participatie invulling geven aan deze groene zone. Verder is de bouwhoogte van de appartementen langs de Baljuwlaan verlaagd van maximaal 22 meter naar maximaal 19 meter. Er is ook gekozen voor een uitbreiding van het huidige parkeerterrein voor Sporthal Den Oert. Dit zijn openbare parkeerplaatsen. De mogelijkheid voor een verhoogd parkeerdek is met deze keuze komen te vervallen. Dit is onder andere naar aanleiding van opmerkingen over de (sociale) veiligheid.

Algemeen

Het idee voor dit wijkdeel is om een groen, rustig middengebied te maken met grondgebonden woningen met daar omheen een 'schil' van hogere bebouwing langs de grote wegen aan de buitenzijde van de wijk. Aan de zijde van de Groene Kruisweg wordt de schil gevormd door de twee nieuwe schoolgebouwen van MY college en Penta mavo. Aan de Hekelingseweg en de Baljuwlaan komen appartementen. In het middengebied, met ruimte voor groen en spelen, komen circa 103 eengezinswoningen.  

Centraal in de wijk komt een doorlopende groenstructuur waar ook buurtbewoners gebruiken van kunnen maken en er komt een buitensportveld voor Penta mavo. Daarnaast krijgen ook speelvoorzieningen hier een plek. De projectgroep gaat in een later stadium omwonenden door middel van participatie betrekken bij de groeninvulling van het openbaar gebied. 

Voor het woonprogramma voorzien de drie voorontwerpbestemmingsplannen in totaal in circa:

  • 103 eengezinswoningen

  • 47 koopappartementen

  • 66 (48 en 18) huurappartementen

  • 57 (42 en 15) huurappartementen sociale huur

Verkeersstructuur

Een nieuwe inrichting en andere functies geven nieuwe verkeersstromen in de wijk met een veranderd parkeergedrag. Hier is bij de ontwikkeling van het plan ook aandacht aan besteed. De bestaande verkeersstructuur via de Heijwegenlaan krijgt vanwege de toe te voegen woningen en daarmee verkeersintensiteiten  een ontsluiting via de J. Witteveenlaan naar de C. Villeriuslaan. Daarnaast verbreden we het wegprofiel van de bestaande Zinkseweg en deze wordt beter toegankelijk vanaf de Groene Kruisweg. Hierdoor worden de intensiteiten op de J.A. Heijwegenlaan minimaal uitgebreid en heeft autoverkeer directere verbindingen met de bestemmingen in de omgeving. De nieuw te realiseren weg voor de nieuwbouw van de scholen wordt een fietsstraat waar autoverkeer in enkele richting te gast is. Dit autoverkeer mag alleen in westelijke richting gebruik maken van deze fietsstraat en legt dus de verbinding tussen de J. Witteveenlaan bij sporthal Den Oert en de C. Villeriuslaan bij Levende Steen Ministries. Fietsverkeer kan via de fietsstraat en aangrenzende vrij liggende fietspaden veilig de scholen bereiken.

Parkeren

De gebruikers van de nieuwbouw van de scholen, de nieuwe appartementen aan de J. Witteveenlaan, Levende Steen Ministries en sporthal Den Oert maken samen gebruik van de bestaande parkeerlocatie langs de Groene Kruisweg en bij sporthal Den Oert. In de huidige situatie maakt Levende Steen Ministries ook gebruik van parkeerlocaties op het bedrijventerrein Molenwatering. Om overlast in de aangrenzende wijken te voorkomen, blijft deze parkeeroplossing bestaan.

Onder de nieuwbouw van de appartementen aan de J. Witteveenlaan komen parkeerplaatsen ten behoeve van de appartementen.

In de woonblokken van de eengezinswoningen komen parkeerhoven en nieuwe openbare parkeerplekken langs de Van Dintelstraat, Zinkseweg en C. Villeriuslaan, zodat de nieuwe bewoners en de bezoekers kunnen parkeren. Naast de nieuwbouw van de appartementen aan de Baljuwlaan realiseren we ook parkeerplaatsen.  

De ontwikkeling van het gebied doorloopt globaal het hiernavolgende tijdspad:

  • 2022: doorlopen bestemmingsplanprocedures

  • 2023 tot en met 2025: realisatie scholen

  • 2023 tot en met 2027: realisatie appartementen en woningen

Dit tijdspad is aan verandering onderhevig en dient slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven en andere documenten:

Korte update 25-10-2022:

Voor de uitvoering van het project Heijwegenlaan in Spijkenisse is de gemeente Nissewaard voornemens bomen te kappen. Het gaat om de bomen in het gebied Heijwegenlaan/Zinkseweg.

De bomen moeten plaats maken voor twee nieuwe schoolcomplexen, woning- en appartementenbouw en een groengebied. De bomen worden gerooid in de periode 7 t/m 24 november 2022.

Zodra de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, zullen er nieuwe bomen in het genoemde gebied worden aangeplant. Voor vragen over het kappen en compenseren van de bomen, kunt u bijgevoegde afbeeldingen bekijken.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met projectondersteuner,
Kimberly van Beek, via het telefoonnummer 14 0181.

Afgelopen woensdag is de laatste officiële stap gezet om het eerste deel van de grootschalige herontwikkeling in het noordelijk deel van de wijk Vierambachten in Spijkenisse mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de nieuwbouw voor scholen voor MY College en scholengroep Penta binnen project Heijwegenlaan. Lees meer
De gemeente Nissewaard heeft het voornemen om percelen grond gelegen ter plaatse van de kruising van de Groene Kruisweg en de J.A. Heijwegenlaan te Spijkenisse en het gebied eromheen (het projectgebied) te verkopen aan Haagsebaan Vastgoed B.V.. Lees meer

Heeft u vragen over het project, kijkt u u dan eerst in het overzicht met veelgestelde vragen (pdf; 766 kB). Mogelijk staat het antwoord op uw vraag hiertussen.

Staat uw vraag daar niet tussen of heeft u een andere vraag neem dan contact op met onze projectleider Erwin Vredenbregt via telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar: ea.vredenbregt@nissewaard.nl.